Quality_Management_web.jpg

Tystysgrif Uwch Prifysgol Rheoli Ansawdd

Ynglyn a'r cwrs

Dysgu cynllunio, gweithredu ac archwilio’ch system ansawdd yn effeithiol gyda’n cyrsiau ar-lein Lefel 5 a gwarantu llwyddiant busnes yn y dyfodol.

Gallwch ddewis astudio modiwlau yn unigol neu gwblhau pob un o’r chwech i ennill Tystysgrif Uwch Prifysgol mewn Rheoli Ansawdd.

Cyfunwch ein cwrs a chymhwysedd proffesiynol I wneud cais am aelodaeth o’r CQI*

Rheoli a Chynllunio Ansawdd

Mae’r modiwl hwn yn archwilio cysyniadau allweddol rheoli ansawdd a sut i wella perfformiad y busnes. Ymhlith y pynciau: egwyddorion ansawdd, cylch PDCA, cynllunio ansawdd yng nghylch bywyd y cynnyrch, dylunio prosesau, costau cysylltiedig ag ansawdd, datblygu cynnyrch newydd.


Systemau Rheoli a Deddfwriaeth

Mae’r modiwl hwn yn darparu sylfaen yn y ddeddfwriaeth berthnasol o fewn cyd-destun sefydliadol. Ymhlith y pynciau: archwilio systemau ansawdd, deddfwriaeth a rheoleiddio cysylltiedig ag ansawdd, egwyddorion cyfreithiol, gofynion statudol, profi cydymffurfiaeth a rheoli risgiau cyfreithiol.


Defnyddio Ansawdd i Wella Perfformiad Busnes

Mae’r modiwlau hyn yn canolbwyntio ar welliant parhaus a’i gymhwyso I fusnes. Ymhlith y pynciau: blaenoriaethu prosiectau ar gyfer gwella ansawdd, y broses wella, rheoli prosiectau gwella a chysyniadau gwella prosesau darbodus.


Pobl a Systemau o Ansawdd

Mae’r modiwl hwn yn archwilio’r rol y mae gwerth a diwylliant sefydliadol yn ei chwarae wrth gyflawni perfformiad o safon. Ymhlith y pynciau mae: arweinyddiaeth a chymhelliant, dynameg grwp, cyfathrebu, modelau a safonau system rheoli ac asesu cydymffurfiaeth.


Monitro a Mesur ar gyfer Ansawdd

Mae’r modiwl hwn yn archwilio’r rol y mae monitro a mesur yn ei chwarae wrth wneud penderfyniadau sy’n ymwneud ag ansawdd. Ymhlith y pynciau: egwyddorion sylfaenol monitor a mesur ansawdd, meini prawf ar gyfer dewis, mathau o gasglu a dadansoddi data ac offer ar gyfer casglu data.


Prosiect Ansawdd

Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y broses o gynnal ymchwil reoli. Ymhlith y pynciau: dulliau ymchwil, cymhwyso casglu data I ymchwil busnes, datblygu a phrofi damcaniaethau, ffynonellau gwybodaeth a chymharu a chyflwyno canlyniadau.

Bydd yr amser y mae’n e’i gymryd i gwblhau Tystysgrif Uwch y Brifysgol mewn Rheoli Ansawdd (UHCQM) yn amrywio yn dibynnu ar brofiad pob myfyriwr. Fodd bynnag tua thair blynedd yw’r amser a gymerir ar gyfartaledd.

Addysgir ein UHCQM gan staff gwybodus, profiadol a fydd yn eich helpu I gael dealltwriaeth gadarn o egwyddorion a thechnegau Rheoli Ansawdd. Gallwch astudio yn eich amser eich hun o’r cartref neu’r gweithle gan ddefnyddio ein deunyddiau .

Yn canolbwyntio ar y dysgwr trwy ddefnyddio ymchwil, ysgrifennu adroddiadau, aseiniadau ac ymarferion ymarferol yn y gwaith yn datblygu eich sgiliau a’ch dealltwriaeth.

Efallai eich bod yn brofiadol mewn rhai o’r pynciau fel rhan o’ch swydd, bydd eich astudiaethau’n rhoi ffocws pellach a buddion ychwanengol I chi.

Gellir cyfuno’r UHCQM a chymhwysedd professiynol I wneud cais am aelodaeth o’r CQI*

*yn ddarostyngedig I Delerau ac Amodau fel yr amlinellwyd gan y CQI

Ar ol cwblhau un modiwl yn llwyddiannus byddwch yn cyflawni Tystysgrif Credyd Prifysgol mewn Astudiaeth Broffesiynol.              

Ar ol cwblhau tri modiwl yn llwyddiannus byddwch yn cyflawni Tystysgrif Sylfaen mewn Astudiaeth Broffesiynol.            

Er mwyn cyflawni Tystysgrif Uwch Prifysgol mewn Rheoli Ansawdd bydd angen I chi gwblhau chwe modiwl.

Fill out my online form.