Degree_Apprenticeships_web.jpg

Prentisiaethau Gradd Peirianneg

Mae'r Academi Broffesiynol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru yn falch i fod yn cynnig Prentisiaethau Gradd Peirianneg o 2019. Mae Prentisiaethau Gradd yn cyfuno Dysgu yn y Gweithle ag astudio gradd yn rhan amser yn y brifysgol.

Gall prentisiaid ennill gradd, dysgu sgiliau proffesiynol a chael gwybodaeth am y diwydiant tra bod cwmnïau'n cael y cyfle gwych i uwchsgilio gweithwyr presennol neu recriwtio a hyfforddi gweithwyr newydd ar lefel gradd. Gall Prentisiaethau Gradd hefyd wella cystadleurwydd, twf a datblygiad busnesau lleol.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae'r Academi Broffesiynol wedi ennill cyfoeth o brofiad yn hwyluso perthnasoedd rhwng myfyrwyr, cwmnïau a'r brifysgol.

Prentisiaethau Gradd

Rydym yn cynnig y Prentisiaethau Gradd canlynol;

Cwrs Peirianneg Gradd Nifer o dowrnodau yn y brifysgol Hyd y gradd
BEng (Hons) Peirianneg Fecanyddol 2 diwrnod 5 mlynedd
BEng (Hons) Peirianneg Drydanol ac Electronig 2 diwrnod 5 mlynedd
BSc (Hons) Peirianneg Drydanol ac Electronig 1 diwrnod 5 mlynedd*
BSc (Hons) Peirianneg Drydanol ac Electronig 1 diwrnod 5 mlynedd*
BSc (Hons) Technolegau Lled-ddargludyddion 1 diwrnod 5 mlynedd*

*Yn amodol ar gymwysterau / profiad presennol, gall Prentisiaid Gradd gychwyn yn rhannol trwy'r cwrs, er enghraifft gallai ymgeisydd â HND perthnasol gael mynediad i flwyddyn 4 neu 5 y brentisiaeth.

Mae ein Prentisiaethau Gradd Peirianneg yn cynnig cyfle i gyflogwyr tyfu dawn eu hunain. Gall cyflogwyr dewis i uwchsgilio prentisiaid presennol neu recriwtio a hyfforddi prentisiaid newydd ar lefel gradd.

Gall cyflogwyr ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru sydd ar gael ar gyfer y cwrs gradd a dim ond talu cost gyflog y prentis.

Bydd y cyflogwr, y prentis a'r brifysgol yn llofnodi Cytundeb Dysgu Prentisiaeth sy'n amlinellu rôl, cyfrifoldebau ac ymrwymiadau pob parti.

Bydd ein tîm yn cefnogi'r cyflogwr a'r prentis trwy gydol eu taith. Byddwn yn cynghori ar y pwynt mynediad gorau i'r prentis yn seiliedig ar eu cymwysterau a'u profiad presennol ac yn asesu anghenion dysgu a datblygu'r unigolyn.

Fel rhan o'n partneriaeth byddwn yn darparu gwybodaeth cynnydd y prentisiaid yn ogystal â chynnig cyfleoedd i gwrdd trwy gydol eu hamser ar y rhaglen.

Mae gan brentisiaid gyfle i ennill profiad gwaith gwerthfawr a chyflawni gradd.

I ddilyn ein rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg, mae'n rhaid i brentisiaid fod mewn cyflogaeth neu bydd angen iddynt wneud cais uniongyrchol i gyflogwr am rôl Prentis Gradd. Bydd angen i brentisiaid drafod ceisio am y cwrs hwn gyda'u cyflogwr a bydd angen i'r cyflogwr gysylltu â ni'n uniongyrchol.

Ariennir ein cyrsiau Prentisiaeth Gradd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, gall prentisiaid ennill gradd yn ddiddyled tra ennill cyflog.

Bydd prentisiaid yn cychwyn eu gradd ar bwynt mynediad sydd fwyaf priodol iddynt ar sail eu cymwysterau a'u profiad. Bydd dysgu yn digwydd ar gampws Trefforest ac ar ôl gwblhau bydd prentisiaid yn graddio o Brifysgol De Cymru.

Bydd prentisiaid yn elwa o'r gefnogaeth orau. Mae'r tîm yn gweithredu polisi drws agored a gwastad wrth law i gynnig arweiniad a chefnogaeth i brentisiaid.

Darganfyddwch fwy

I ddarganfod sut y gall Prentisiaethau Gradd Peirianneg fod o fudd i'ch cwmni, cysylltwch â ni'n uniongyrchol.

Yn arwain ymlaen o wobr Mecatroneg yr Academi Broffesiynol rydym yn awyddus i ddatblygu Prentisiaeth Gradd yn y cwrs hwn a byddem yn hapus i glywed gan gyflogwyr sydd â diddordeb yn y rhaglen. Byddwn hefyd yn archwilio cynnig Prentisiaethau Gradd mewn meysydd eraill, os oes gennych anghenion Peirianneg benodol, cysylltwch â ni i drafod sut y gallwn weithio gyda'n gilydd.

Rebecca Truckel

Cydlynydd Prosiect

01443 654488

rebecca.truckel@southwales.ac.uk


Louise Hawker

Rheolwr

01443 482203

louise.hawker@southwales.ac.uk