Polisi Preifatrwydd

Yr Academi Broffesiynol ym Mhrifysgol De Cymru yw’r rheolwr data ac mae wedi ymrwymo i amddiffyn hawliau unigolion yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd.

Mae gan Brifysgol De Cymru Swyddog Diogelu Data y gellir cysylltu ag ef trwy [email protected]

Bydd y Brifysgol yn casglu’r wybodaeth bersonol ganlynol-enw, manylion cyswllt, dyddiad geni, manylion gwaith.

Pan fydd unigolion yn cofrestru ar ein cyrsiau, mae'n rhaid i'r Brifysgol gasglu, storio, defnyddio ac fel arall prosesu data personol at unrhyw ddibenion sy'n gysylltiedig â chyflwyno'r cwrs, iechyd a diogelwch ac am resymau eraill y bernir eu bod yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni'r contract gyda'r sefydliad.

Byddai defnydd pellach o ddata personol hefyd yn cynnwys darparu gwasanaethau cymorth, i fonitro cyfle cyfartal, i gynnal ymchwil a dadansoddiad ystadegol, i ddarparu gwybodaeth weithredol, i hyrwyddo ein gwasanaethau ac i sicrhau diogelwch ein cynrychiolwyr / cleientiaid. Pan fydd unigolyn wedi cofrestru neu wedi gwneud ymholiad, bydd y Brifysgol yn prosesu'r wybodaeth yn ôl yr angen ar gyfer cyflawni contract. Lle mae unigolyn wedi nodi yr hoffai dderbyn gwybodaeth bellach gan y Brifysgol, caiff y wybodaeth hon ei phrosesu gyda'i gydsyniad. Bydd yr holl ddata personol sydd gennym yn cael ei brosesu yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd. Dim ond er mwyn darparu'r wybodaeth y gofynnir amdani y derbynnir data personol gan aelodau staff yn y Brifysgol.

Dylid gwneud unrhyw geisiadau neu wrthwynebiadau yn ysgrifenedig i Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol: -

Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol,

Prifysgol De Cymru,

Pontypridd,

CF37 1DL 

E-bost: [email protected]  

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn ei gwneud yn ofynnol i'r Brifysgol gadw gwybodaeth yn ddiogel. Mae hyn yn golygu y bydd cyfrinachedd yn cael ei barchu, a chymerir yr holl fesurau priodol i atal mynediad a datgeliad diawdurdod. Dim ond aelodau staff sydd angen mynediad at wybodaeth berthnasol fydd yn cael eu hawdurdodi i wneud hynny. Bydd gwybodaeth a gedwir ar ffurf electronig yn destun cyfrinair a chyfyngiadau diogelwch eraill, tra bydd ffeiliau papur yn cael eu storio mewn ardaloedd diogel sydd â mynediad rheoledig.Pan fydd unigolion yn anhapus â'r ffordd y mae eu data personol wedi'i brosesu, gallant yn y lle cyntaf gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod. Os na chaiff unrhyw gŵyn ei datrys yna gellir mynd â'r mater at y Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth,

Wycliffe House,

Water Lane,

Wilmslow,

Cheshire,

SK9 5AF

E-bost: www.ico.org.uk