Professional_Engineering_web.jpg

MSc Peirianneg Proffesiynol


Ynglyn a’r cwrs

Mae’r MSc Peirianneg Broffesiynol, sy’n cwrdd a gofynion academaidd statws CENg, ar gael I’r rhai sydd mewn cyflogaeth ar hyn o bryd ac mae’n ddelfrydol os ydych chi’n ceisio symud ymlaen a datblygu ymhellach yn y proffesiwn. Mae’r cymhwyster peirianneg ran-amser arloesol a hyblyg yn caniatau ichi ennill gradd Meistr a symud ymlaen tuag at statws CEng trwy weithgareddau a wneir yn y gweithle.

Gyda phwyslais cryf ar ddysgu yn y gwaith, mae’r MSc Peirianneg Broffesiynol yn rhoi cyfle I weithwyr proffesiynol sy’n gweithio na allant ymrwymo I astudio amser llawn ennill cymhwyster proffesiynol. Wrth I’r cwrs gael ei gyflwyno fel hyn, ,mae’r cynnwys yn uniongyrchol berthnasol I chi a’ch cyflogwr, Bydd gennych hefyd fynediad I’r holl gyfleusterau a gwasanaethau sydd ar gael yn y Brifysgol. Mae’r MSc Peirianneg Broffesiynol yn rhan o Fenter Pyrth Peirianneg y Cyngor Peirianneg.

Archwiliad Datblygiad Proffesiynol

Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi I fyfyrio ar agweddau ar eich dysgu cysylltiedig a gwaith a’u dadansoddi’n feirniadol yng nghyd-destun mynd I’r afael a Chymhwysedd Peirianneg Safonol y DU (UK Spec) ar gyfer Peiriannydd Siartredig.


Contract Dysgu

Nod y modiwl hwn yw nodi bylchau yn eich gwybodaeth a'ch profiad academaidd a phroffesiynol mewn perthynas â Safon y DU ar gyfer Cymwyseddau Peirianneg broffesiynol (UK-Spec). Yna mae'n rhaid i chi ddatblygu cyswllt dysgu manwl i nodi'ch amcanion dysgu ac felly dyfeisio rhaglen astudio sy'n gysylltiedig â gwaith i fodloni gofynion y rhaglen a'r DU-Spec


Technolegau Presennol a Newydd

Yng nghyd-destun prosiect yn y gwaith mae’n rhaid i chi werthuso ac asesu’n feirniadol dechnoleg a/neu dechnegau presennol a rhai sy’n dod i’r amlwg wrth geisio’r datrysiad gorau posibl.


Dadansoddiad Peirianneg

Nod y modiwl hwn yw dangos y defnydd o ddulliau priodol wrth ddadansoddi problemau peirianneg a gwerthuso’r canlyniadau’n feirniadol.


Rheoli Prosiect ar gyfer Peirianwyr

Nod y modiwl hwn yw rhoi ymwybyddiaeth feirniadol i chi o faterion rheoli wrth gyflawni prosiectau peirianneg a datblygu sgiliau arwain wrth gynllunio a gweithredu prosiectau.


Sgiliau Cyfathrebu Technegol

Nod y modiwl hwn yw myfyrio’n feirniadol ar sgiliau rhyngbersonol effeithiol, yn enwedig cyfathrebu ag ef yn y gweithle a chyfleu deunydd technegol i gynlluneidfaoedd annhechnegol.


Cyfrifoldebau Proffesiynol

Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth i chi o’r gallu a’r broses i asesu’n feirniadol oblygiadau’r broses beirianneg.


Traethawd Hir

Ymgymryd a darn sylweddol o waith ymchwiliol ar bwnc peirianneg briodol a datblygu sgiliau’r myfyrwyr ymhellach mewn ymchwil, dadansoddi beirniadol a datblygu datrysiadau gan ddefnyddio technegau priodol.

Bydd yr amser y mae'n ei gymryd i gwblhau'r MSc Peirianneg Broffesiynol yn amrywio yn dibynnu ar brofiad pob myfyriwr. Fodd bynnag, tua thair blynedd yw'r amser a gymerir ar gyfartaledd.

Ar ddechrau'r MSc Peirianneg Broffesiynol, rhoddir mentor i chi a fydd yn eich tywys trwy bob modiwl gan ddefnyddio prosiectau cysylltiedig â gwaith. Gwneir adolygiad datblygiad proffesiynol i benderfynu pa gymwyseddau proffesiynol yr ydych wedi tystio iddynt trwy brosiectau blaenorol, ac y mae angen mynd i'r afael a nhw. 

Ar ôl i'r cymwyseddau rhagorol hyn gael eu nodi, mae contract dysgu yn cael ei ddatblygu a'i gytuno gennych chi, eich cyflogwr a'r Brifysgol. Cyflwynir y contract hwn i'r corff proffesiynol perthnasol i'w gymeradwyo. Yn dilyn cymeradwyaeth, byddwch yn cymryd cyfres o fodiwlau sy'n mynd i'r afael â'r cymwyseddau proffesiynol yr ydych am eu cyflawni. Ar ôl cwblhau'r elfen hon a addysgir, byddwch hefyd yn cwblhau traethawd hir.

Bydd gofyn i chi gynhyrchu adroddiadau ar y prosiectau rydych chi wedi'u cynnal yn y gweithle, cyflwyno cyflwyniad, neu gymryd rhan mewn arholiadau llafar. Efallai y gwelwch eich bod eisoes yn cwrdd â'r gofynion academaidd fel rhan o'ch swydd ac yn syml, mae eich astudiaethau'n rhoi ffocws pellach a buddion ychwanegol i chi.

Ar ôl cwblhau 60 credyd yn llwyddiannus byddwch yn cyflawni Tystysgrif Ol-raddedig mewn Peirianneg Broffesiynol.

Ar ôl cwblhau 120 credyd yn llwyddiannus byddwch yn cyflawni Diploma Ol-radd mewn Peirianneg Broffesiynol.

Er mwyn cyflawni MSc Peirianneg Broffesiynol, bydd angen I chi gwblhau traethawd hir yn ychwanegol at y saith modiwl uchod.

Fill out my online form.